Đèn Chùm Pha Lê Nến

 • Đèn chùm nến cao cấp Ø750mm EC216-070-7301/6
 • Đèn chùm nến cao cấp Ø850mm EC216-070-7302/8
 • Đèn chùm nến cao cấp Ø1000mm EC216-070-7303/15
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø680mm KLA216-2-135/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø950mm KLA216-2-136/15
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-137/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLA216-2-138/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø650mm KLA216-2-139/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-140/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLA216-2-144/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø750mm KLA216-2-147/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLA216-2-148/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLA216-2-149/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-150/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø550mm KLA216-2-151/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø650mm KLA216-2-152/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø750mm KLA216-2-153/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLA216-2-154/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLA216-2-155/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-156/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø650mm KLA216-2-1157/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø900mm KLA216-2-162/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø950mm KLA216-2-163/15
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-164/12