Đèn Chùm Pha Lê Nến

 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLK1-35/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLK1-36/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-39/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLK1-40/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLK1-41/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-44/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLK1-45/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLK1-46/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-49/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLK1-50/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLK1-51/12
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø680mm KLA216-2-135/6
 • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø950mm KLA216-2-136/15
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-137/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLA216-2-138/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø650mm KLA216-2-139/6
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-140/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLA216-2-144/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø750mm KLA216-2-147/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø850mm KLA216-2-148/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm KLA216-2-149/8
 • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm KLA216-2-150/12
 • Đèn chùm pha lê nến Ø550mm KLA216-2-151/6