Đèn Chùm Đồng

 • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø1200mm JN216-029-CCA044
 • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1100 DN004-71293/10+5
 • Đèn chùm đồng chao đá vàng Ø1300 DN055-8013/10+5
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø900mm RS216-022-89305/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1000mm RS216-022-89305/8
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1000mm RS216-021-89305/12
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø970mm RS216-023-89285/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1070mm RS216-023-89285/8
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1070mm RS216-024-89285/12
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø920mm RS216-026-89271/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1020mm RS216-026-89271/8
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1020mm RS216-025-89271/12
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS216-027-89302/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS216-027-89302/8
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS216-028-89302/12
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS216-030-89236/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS216-030-89236/8
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS216-029-89236/12
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø870mm RS216-031-89298/6
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø970mm RS216-031-89298/8
 • Đèn chùm đồng cao cấp Ø970mm RS216-032-89298/12
 • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø800mm RS216-043-89136/6
 • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø900mm RS216-043-89136/8
 • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø850mm EC216-097-751/6